12 Μαρ 2016

Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και πώς καταχωρείται στην εφαρμογή της ΓΓΠΣ

http://blog.easykenak.gr/2016/03/ypoxreosiekdosispea.html
Μια σειρά από Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις και Εγκυκλίους καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο ως προς την υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Στο παρακάτω κείμενο παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα σημεία του υφιστάμενου Νομικού Πλαισίου τόσο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.


Πότε απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ);

Σύμφωνα με τον ν.4122/2013 (παρ.1 του άρθρου 12), η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική (εφόσον δεν υφίσταται ισχύον ΠΕΑ) στις εξής περιπτώσεις:
 • κατά τη μίσθωση σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (καταχωρείται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ)
 • κατά την πώληση κτιρίων ή κτιριακών μονάδων (επιδεικνύεται στον/στην συμβολαιογράφο και παραδίδεται στο νέο αγοραστή ή ενοικιαστή)
Κατά περίπτωση ΠΕΑ μπορεί να απαιτηθεί και για την ένταξη του ακινήτου σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης (πχ. Εξοικονόμηση κατ' Οίκον, Πρόγραμμα Εξοικονομώ κλπ.).

Εκδίδεται ΠΕΑ για ολόκληρο το κτίριο ή για μεμονωμένα διαμερίσματα;

Σε περίπτωση κτιρίου με ενιαία χρήση (πχ κατοικίες), δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κάθε επιμέρους κτιριακή μονάδα αυτού (διαμερίσματα), αλλά η πιστοποίηση των κτιριακών μονάδων του μπορεί να βασίζεται στην πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου. Κοινώς, το ΠΕΑ της πολυκατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ΠΕΑ για κάθε κατοικία - διαμέρισμα.

Το ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο ή κτιριακή μονάδα (κτιριακή μονάδα ορίζεται το τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, που είναι λειτουργικά αυτόνομο) τα οποία έχουν ενιαία χρήση και κοινό σύστημα θέρμανσης, συνεπώς: 
 • κτίριο με περισσότερες από μία χρήσεις (πχ. κατοικία και καταστήματα) χαρακτηρίζεται ως μικτής χρήσης, και εκδίδεται ένα ΠΕΑ ανά χρήση. 
 • στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενιαίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο κτίριο περισσότερες της μίας χρήσεις, για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το κτίριο χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί (π.χ. "νοσοκομείο" για κατάστημα εντός νοσοκομείου, "ξενοδοχείο" για εστιατόριο εντός ξενοδοχείου).
 • ωστόσο για  τμήμα κτιριακής μονάδας με ξεχωριστή χρήση (όπως για παράδειγμα επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας ή δωμάτιο κατοικίας) δεν εκδίδεται ξεχωριστό ΠΕΑ, καθώς το μικρότερο τμήμα κτιρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτιριακή μονάδα.
Το ΠΕΑ εκδίδεται με βάση την υφιαστάμενη κατάσταση και όχι σύμφωνα με την άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια), το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Συνεπώς:
 • Σε συγκροτήματα κτιρίων εκδίδεται κατ' ελάχιστον ένα ΠΕΑ ανά κτίριο.
 • Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά εκδίδεται ένα ΠΕΑ για το κτίριο ή την κτιριακή μονάδα που έχει προκύψει.

Πως καταχωρείται το ΠΕΑ στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ;

Σύμφωνα με τον ν.4342/2015 (παράγραφος 3 του άρθρου 58) σε κάθε μίσθωση ακινήτου (εφόσον για το μισθωμένο ακίνητο υφίσταται η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ), το ΠΕΑ θα πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Τα στοιχεία του ΠΕΑ που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι τα εξής
 1. Αριθμός Πρωτοκόλλου
 2. Αριθμός Ασφαλείας
 3. Ημερομηνία Έκδοσης

Ποιες χρήσεις κτιρίων εξαιρούνται από την έκδοση ΠΕΑ;

Σύμφωνα με τον ν.4122/2013 (παρ.6 του άρθρου 12 και την παρ.7 του άρθρου 4), οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ:
 • Μνημεία: τα αρχαία ακίνητα, (όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παρ.4 του ν.3028/2002). Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.
 • Κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας)
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις: βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container - isobox, τολ κλπ)
 • Αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών (αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων)
 • Χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες (σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών - προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους) 

Τι χρονική ισχύ έχει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Μέσα στα 10 έτη ισχύος του, δεν απαιτείται η επανέκδοση ΠΕΑ  εκτός και αν στο ακίνητο προκύψουν αλλαγές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας), όπως αυτή ορίζεται εδώ (στην παρ.12 του άρθρου 2 του ν.4122/2013).

Πότε δεν απαιτείται η επανέκδοση ΠΕΑ;

Δεν απαιτείται επανέκδοση ΠΕΑ στις εξής περιπτώσεις:
 • όταν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς (μεταβίβαση ακινήτου) καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στους ιδιοκτήτες του
 • σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης μίσθωσης
 • όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμβασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων).

Τι ισχύει με τα κτίρια/διαμερίσματα μικρότερα από 50 τμ.;

Για τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες (διαμερίσματα) με επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνικά μέτρα (50 τ.μ.), η έκδοση ΠΕΑ κατέστη υποχρεωτική από 1/1/2016. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ εφόσον η ημερομηνία του συμφωνητικού μίσθωσης ή της Δήλωσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΓΓΠΣ είναι προγενέστερη της 1/1/2016.

Εννοείται οτι για νέα μισθωτήρια ή μεταβιβάσεις (μετά την 1/1/2016) διαμερισμάτων με επιφάνεια κάτω των πενήντα τετραγωνικών (50 τ.μ.) η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ;

Σύμφωνα με τον ν.4122/2013 (άρθρο 20), σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (ως υπόχρεος νοείται ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή ο διαχειριστής του κτιρίου ως εντολοδόχος των ιδιοκτητών).

Σε αυτή την σελίδα του easykenak μπορείτε να βρείτε όλο το Νομικό Πλαίσιο σχετικά με τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, το σώμα Ενεργειακών Επιθεωρητών και την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου